logo

Country : Kyrgyzstan

President : KOLBAEV Zholdoshbek

Address : 17, Togolok Moldo 720001 Bishkek 720010

Phone : (996) 557 449945

Fax : 996 543 89 1434

Email : judo-fkgz@mail.ru

 

General Secretary : Isabekov Azamat NARYNBEKOVICH

Copyrights © 2018 JUDO UNION OF ASIA. All Rights Reserved.